Unesco

 MANIFEST DE LA JOVENTUT PER AL SEGLE XXI

Responent a la invitació de l'Assemblea Nacional francesa i de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), del 21 al 27 d'octubre de 1999 es va reunir a Paris, per primera vegada, el Parlament Mundial dels Nens. Va aplegar 350 joves provinents de 175 països. Just abans de l'any 2000, proclamat Any internacional de la Cultura i de la Pau per l'Organització de les Nacions Unides, aquests joves han desitjat definir les seves esperances pel que fa a la defensa de la pau, a la solidaritat, a l'educació i a la cultura, al desenvolupament econòmic i humà i a la protecció del medi ambient adoptant, el 24 d'octubre de 1999, un Manifest de la joventut per al segle XXI.

Aquest manifest expressa el compromís dels joves amb als principis exposats en la Declaració dels drets de l'home i del ciutadà de 1789 i la Declaració universal dels drets de l'home del 10 de desembre de 1948. Va ser presentat a la Conferència general de la UNESCO, el 26 d'octubre de 1999. i serà transmès a tots els caps d'Estat i de govern, així com als presidents dels parlaments i, a la tardor del 2000, serà comunicat solemnement a l'Organització de les Nacions Unides.

 

Laurent FABIUS,

President de l'Assemblea Nacional Francesa

Federico MAYOR,

Director general de la UNESCO

 

 

Text del Manifest:

 

Nosaltres, joves provinents de 175 països reunits en parlament mundial dels nens a París del 21 al 27 d'octubre de 1999, hem adoptat el manifest següent:

1. PAU I NO-VIOLÈNCIA

2. EDUCACIÓ

3. MEDI AMBIENT

4. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

5. SOLIDARITAT

6. CULTURA, COMUNICACIÓ I DIÀLEG INTERCULTURAL

 

 

1. PAU I NO-VIOLÈNCIA

 

Nosaltres, joves del segle XXI, volem que aquest segle sigui un segle de pau entre les nacions. Les diferents civilitzacions, cultures i religions del món tenen un objectiu comú: el bé de la humanitat i la causa de la pau. És una filosofia fonamental que totes les nacions haurien de fer seva. Evidentment, convé analitzar els esdeveniments passats i treure'n lliçons per al futur, però abans de tot hem d'intentar reparar les injustícies del present. El món s'ha d'esforçar imperativament per arribar a la pau, per la diplomàcia, el diàleg, les campanyes d'acció col·lectives i tots els mitjans útils. La pau no és només un somni, sinó un objectiu per assolir. La pau és una realitat accessible, a condició que la comunitat internacional tingui un desig sincer d'instaurar-la i de mantenir-la. És l'única esperança de supervivència per al món. La guerra és una malaltia greu, provocada per uns dirigents cecs, que obliden que, per les seves accions, neguen el nostre futur i enterren sota les ruïnes el nostre dret a la vida i al benestar. Entre les causes fonamentals de la guerra, hi ha la repartició desigual de les riqueses, els prejudicis basats en la raça, les creences, el sexe o la nacionalitat i els sistemes de govern antidemocràtics i autoritaris.

Tenint en compte aquesta situació, formulem les propostes següents:

 

 


Tradukis en katalunan : Eric Collignon

enpaøigis : Daniel Durand