La Mondcivitana kiosko

Organiza¼o de Unuiøinta Naciaro por Edukado, Scienco kaj Kulturo (UNESKO) 

 

Manifesto de la Junularo por la 21a jarcento

En la palaco Bourbon (Parizo, Francio) de la 21a øis la 27a de oktobro 1999, 350 junuloj el 175 landoj kunvenis kaj adoptis tiun tekston, kiu estis distribuita al æiuj þtatestroj, registarestroj kaj parlamentestroj, kaj solene transdonita al la øenerala Asembleo de Unuiøinta Naciaro (oktobro 2000)

Esperanto , Deutsch , Gaela , Hungara , Kataluna Svahila,

Français, English

 

 

 

 


Tiu ne oficiala paøo pri UNESKO prezentas tekstojn tradukitajn de Esperantistoj

Øin kreis Daniel Durand, kunordiganto