Unesco

 

 

Bunraiteas Ogra an Domhain don 21u Cead.

 

1 SiOCHAIN AGUS SEACHAINT FOIRNIRT - 2. OIDEACHAS - 3. TIMPEALLACHT - 4 FORBAIRT AN DUINE AGUS AN GHEILLEAGAIR - 5 BRAITHREACHAS - 6 CULTUR , CUMARSAID AGUS TEAGMHAIL IDIRCHINE

DE THORADH CUIREADH O PHAIRLIMINT NA FRAINCE AGUS O FHORAS NA NAISIUN AONTAITHE UM OIDEACHAS, EOLAIOCHT AGUS CULTUR (UNESKO) SHUIGH DAIL IDIRNAISIUNTA AN OGRA DON CHEAD UAIR RIAMH , I BPARAS NA FRAINCE, ON 21U GO DTI AN 27U LA DEIREADH FOMHAIR 1999. BHI 350 DAOINE OGA AS 175 TIORTHA PAIRTEACH SAN OCAID.

AR THAIRSEACH BLIAIN A 2000, ATA AINMNITHE AG NA NAISIUIN AONTAITHE MAR "BHLIAIN IDIRNAISIUNTA CHULTUR NA SIOCHANA " , BA MHIAN LEIS NA DAONE OGA SEO , TRI BHITHIN BHUNRAITEAS SEO AN OGRA DON 21 CEAD, EILEAMH FOIRMEALTA A DHEANAMH AR CHOSAINT NA SIOCHANA, AR OIDEACHAS AGUS CULTUR, AR BHRAITHREACHAS, AR FHORBAIRT AN DUINE AGUS AN GHEILLEAGAIR AGUS AR CHAOMHNU NA TIMPEALLACHTA.

DEARBHAIONN AN BUNRAITEAS SEO GO SEASANN NA DAOINE OGA LEIS NA PRIONSABAIL A LEAGADH AMACH I BHFOROGRA CHEARTA DAOINE AGUS SAORANACH, (1789) , AGUS I BHFOROGRA DOMHANDA NA GCEARTA DAONNA, (10 NOLLAIG 1948). CUIREADH I LATHAIR CHOMHDHAIL GHINIREALTA UNESKO E AR AN 26U LA DEIREADH FOMHAIR 1999.

CUIRFEAR AR FAIL E DO ACHAN CHEANNAIRE STAIT AGUS RIALTAIS, AGUS DO UACHTARAN GACH PAIRLIMINTE, AGUS BRONNFAR GO SOLLUNTA E AR NA NAISIUIN AONTAITHE I BHFOMHAR NA BLIANA 2000.

Federico Mayor
ARDSTIURTHOIR UNESKO

Laurent Fabius
UACHTARAN PHAIRLIMINT NA FRAINCE


Teacs an bhunraitis:

Ar theacht le cheile duinne,daoine oga as 175 tiortha, mar Ogthionol i gcathair Pharis na Fraince o Mhean Fomhair 21 go Mean Fomhair 27 1999, ghlac muid leis an Fhorogra seo leanas:

1 SiOCHAIN AGUS SEACHAINT FOIRNIRT
2. OIDEACHAS
3. TIMPEALLACHT
4 FORBAIRT AN DUINE AGUS AN GHEILLEAGAIR
5 BRAITHREACHAS
6 CULTUR , CUMARSAID AGUS TEAGMHAIL IDIRCHINE


1 SiOCHAIN AGUS SEACHAINT FOIRNIRT - 2. OIDEACHAS - 3. TIMPEALLACHT - 4 FORBAIRT AN DUINE AGUS AN GHEILLEAGAIR - 5 BRAITHREACHAS - 6 CULTUR , CUMARSAID AGUS TEAGMHAIL IDIRCHINE

1 Siochain agus seachaint foirnirt

Is mian linne, ogra an 21u cheid, go gcuirfear an tsiochain idirnaisiunta i reim go daingean san aois nua seo.

Aon fhiorchuspoir amhain ata ag gach sochai, gach cultur agus gach reiligiun sa domhain seo: leas an chine daonna agus cosaint na siochana. Is bunfhealsunacht e seo a ba choir do achan naisiun a chur chun cinn. Is mithid anois anailis a dheanamh ar achan rud a tharla go dti seo, ach thar rud ar bith is mithid aghaidh a thabhairt ar eagoracha an lae inniu a leigheas.

Caithfidh muintir an domhain an tsiochain a thoraiocht ar iomad doigh; trid an phoilitiocht, trid chomhphle, trid chomhfheachtais no pe doigh eile a oireann don chas. Is aisling e an tsiochain, ach is sprioc soileir insroichte e chomh maith. Is feidir e a bhaint amach ach an sochai idirnaisiunta bheith ag tnuth lena bhunu agus a bhuanu. Ina eamais sin nil dochas ar bith i ndan don domhan.

Galar mor millteanach an chogaiocht. An dream ata freagarthach as, is rialtoiri dalla iad nach leir doibh a thuilleadh go bhfuil a gcuid mighniomh ag seanadh fadshaoil orainne agus ag carnadh clocha tuamba ar ar gceartanna , ar an bheatha agus an rath. Imeasc bunchuiseanna an chogaidh , airitear miroinnt na maoine, biogoideacht i gcursai cine, creidimh , inscne no naisiuntachta agus daor-reimeanna rialtais gan daonlathas.

I lathair an sceil seo, seo na rudai a mholaimid:


Tradukis en gaelan : Brendan Marron

enpaøigis : Daniel Durand